XXXXX.com  Home
importcarsite.com  Huvudsida

Hur du skapar din egen karta för barn


Kartor lära barnen att förstå och navigera i världen omkring dem. Kartor stärka kritiskt tänkande, att lära barnen att observera, analysera, tolka och minnas sin omgivning och objekt inom den. Dessutom är en färgstark och rolig karta ett sätt att få barnen fysiskt aktiva samtidigt lära sig nya färdigheter. Med några leveranser och valfri kartprogram kan du skapa din egen karta för barn som är både underhållande och lärorikt.

Instruktioner

Determine whether the kids can read. 1 Bestäm om barnen kan läsa. Vissa barn kan ha möjlighet att läsa gatuskyltar och bygg namn, medan andra kan bara känna igen bildobjekt såsom bilar, lekplatser och hus. Använd både bilder och ord om du skapar en karta för blandade nivåer.

Draw your map by hand, or use the art tools in Microsoft Word. 2 Rita din karta för hand, eller använda avancerade verktyg i Microsoft Word. Använd clip-art-bilder av föremål med vilka barn är bekanta.

Incorporate arrows and dashed lines to indicate directions and paths. 3 Införliva pilar och streckade linjer för att ange riktningar och banor. Använd fasta djärva linjer för att representera gångvägar och gator. Ge barnen ledtrådar genom att lägga till landmärken såsom träd, vattendrag och brevlådor.

Use rewards. 4 Använd belöningar. Mark på kartan där du har dolda överraskningar eller behandlar. Till exempel, om du vill hjälpa en 5-åriga barn att hitta en grannes hus, sätta en bild av en muffin på kartan där huset ligger. När barnet finner huset har granne att ge honom behandling eller lämna den på verandan.

Draw the map by hand or use a computer. 1 rita kartan för hand eller använda en dator. För förskotts kartor, utforska Google Maps för att hjälpa dig att kartlägga din stadsdel eller en viss plats.

Add addresses and street names to the map to teach kids how houses and buildings are numbered. 2 Lägg till adresser och gatunamn på kartan för att lära barnen hur hus och byggnader är numrerade. Förklara hur en sida av gatan använder udda numrerade adresser och andra användningsområden jämna tal.

Place traffic signs and north and south clues on your map. 3 Placera trafikskyltar och norr och söder ledtrådar på kartan.

Send the kids out in groups and let them find their way around using the map. 4 Skicka barnen i grupper och låt dem finna sin väg runt med kartan. Följ bakom noga, men bara ingripa när de blir förvirrade. Har barnen använda en kompass eller GPS-enheten när de befinner sig vilse.